Slide backgroundMichal Révay - Mediátor
Dobré dohody robia dobré vzťahy
Slide backgroundKlient 1.Klient 2.

1.

Spor

Klient 1.Mediátor

2.

Oslovenie mediátora

MediátorKlient 1.

3.

Oslovenie druhej strany

MediátorKlient 1.Klient 2.

4.

Mediačné konanie

Klient 1.Klient 2.

5.

Uzatvorenie dohody o mediácii

Slide background

Mediácia

Súdny spor

VS
relatívne lacná
rýchla a efektívna
obnovuje komunikáciu a vzťahy
dôverná
dobrovoľná (možnosť nestretnúť druhú stranu)
predvídateľná
zameraná na ľudí
ústretová
neformálna
menej stresujúca
opakovateľná
tvrdosť si určia strany sporu
dohoda oboch strán
obe strany sú víťazmi
drahý
dlhotrvajúci a neefektívny
komplikuje komunikáciu a vzťahy
verejný
účasť je povinná (sankcie, predvedenie políciou)
nepredvídateľné rozhodnutia
zameraný na zákony
neústretový
formálny
stresujúci
raz rozsúdená vec je definitívna („res iudicata“)
tvrdosť je daná zákonom
rozhodnutie autority
jedna strana je vždy porazená
Slide backgroundMazeHandHand
Spoločne nájdeme riešenie
Mediátor so špecializáciou na pracovné spory

Čo je mediácia?

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu.

Rodinný spor

Napríklad: spolužitie manželov a partnerov, úpravy vzťahov po rozvode manželstva, úpravy styku s maloletými, spôsob platenia výživného, vysporiadanie BSM, predrozvodové dohody...atď.

Susedský spor

Napríklad: hranica pozemku a oplotenie, prístup k pozemku, odvod dažďovej vody, rušenie hlukom, znečistením, inak narušené spolunažívanie, ...atď.

Občiansky spor

Napríklad: dedičstvo, ochrana osobnosti, poškodenie veci a náhrady škôd, nesplatené pôžičky medzi členmi rodiny či kamarátmi, spory v školstve, zdravotníctve...atď.

Pracovnoprávny spor

Napríklad: neplatnosť výpovede, výplata miezd, odmien, odstupného, odchodného, náhrady škôd, kolektívne vyjednávanie, organizačné a kompetenčné spory, ..atď.

Spotrebiteľský spor

(v spolupráci so Spotrebiteľským centrom n.o.)
Napríklad: vysporiadanie záväzkov z nebankových, alebo bankových úverov, nedodané tovary a služby, ostatné reklamácie..atď.

Obchodný spor

Napríklad: vzťahy medzi štatutármi, nepreplatené faktúry, nedodané tovary a služby, ochrana povesti, ochrana obchodného tajomstva, podnikateľské pôžičky...atď.

O Mne

Som certifikovaný mediátor zapísaný v Zozname mediátorov MS SR pod č. 1301. Úspešne som absolvoval vysokoškolské štúdium andragogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Úspešne som absolvoval akreditované špecializované vzdelávanie mediátorov na Univerzite Komenského v Bratislave. Neustále sa vzdelávam a zvyšujem svoje kompetencie v oblasti mediácie, komunikácie, krízových intervencií, lektorských a iných zručností potrebných pre výkon mediátora, konzultanta a kouča.

Ako lektor a kouč vediem školenia a tréningy zamerané na typológiu ľudí, verbálnu a neverbálnu komunikáciu, krízovú a problémovú komunikáciu, vyjednávanie a uzatváranie dohôd. Pôsobím ako konzultant pre oblasť manažmentu konfliktov v komerčnej i nekomerčnej sfére. Mám 10 ročné skúsenosti s uzatváraním dohôd, riešením sporov a konfliktných situácií v komerčnej sfére.

Mgr. Michal Révay
Pre viac informácií voljate:
(+421) 908 157 197

Som registrovaný

Ministerstva spravodlivosti SR