Slide backgroundMichal Révay - Mediátor
Dobré dohody robia dobré vzťahy
Slide backgroundKlient 1.Klient 2.

1.

Spor

Klient 1.Mediátor

2.

Oslovenie mediátora

MediátorKlient 1.

3.

Oslovenie druhej strany

MediátorKlient 1.Klient 2.

4.

Mediačné konanie

Klient 1.Klient 2.

5.

Uzatvorenie dohody o mediácii

Slide background

Mediácia

Súdny spor

VS
relatívne lacná
rýchla a efektívna
obnovuje komunikáciu a vzťahy
dôverná
dobrovoľná (možnosť nestretnúť druhú stranu)
predvídateľná
zameraná na ľudí
ústretová
neformálna
menej stresujúca
opakovateľná
tvrdosť si určia strany sporu
dohoda oboch strán
obe strany sú víťazmi
drahý
dlhotrvajúci a neefektívny
komplikuje komunikáciu a vzťahy
verejný
účasť je povinná (sankcie, predvedenie políciou)
nepredvídateľné rozhodnutia
zameraný na zákony
neústretový
formálny
stresujúci
raz rozsúdená vec je definitívna („res iudicata“)
tvrdosť je daná zákonom
rozhodnutie autority
jedna strana je vždy porazená
Slide backgroundMazeHandHand
Spoločne nájdeme riešenie
Mediátor so špecializáciou na pracovné spory

Časté otázky

Mediáciou je možné riešiť takmer všetky spory, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov. Mediáciou je tiež možné úspešne riešiť spory v medziľudských vzťahoch. Medzi typické spory riešené mediáciou patria rodinné, susedské, dedičské, spotrebiteľské, obchodné, či pracovno-právne spory.
Mediácia je vylúčená v prípade podozrenia, že spor napĺňa znaky trestného činu, alebo sa týka trestného činu (prípadné spory o náhradu škody v súvislosti so spáchaním trestného činu riešia probační a mediační úradníci na príslušnom súde), alebo v prípade, ak jeden z účastníkov je závislý na alkohole, alebo inej návykovej látke. Rovnako nie je možné začať mediáciu, ak jedna zo strán nie je spôsobilá na právne úkony. Mediáciou tiež nie je možné riešiť spory, v ktorých už rozhodla autorita (napríklad udelenie pokuty samosprávnym orgánom, políciou, a podobne).
V štandardnom a ideálnom prípade po oslovení zväčša jednou stranou sporu (tzv. iniciátorom) mediátor posúdi vhodnosť riešenia sporu mediáciou. Ak je spor vhodný na riešenie mimosúdnou dohodou, mediátor písomne (prípadne i telefonicky) vyzve druhú stranu sporu (tzv. respondenta) k účasti na mediácii. V prípade súhlasu druhej strany s takýmto riešením, dohodnú si účastníci podmienky mediácie (najmä formu, termíny, cenu). Mediácia začína identifikáciou strán sporu, spísaním a podpisom Dohody o začatí mediácie (je možné ju uložiť v registri listín) a zápisom konania do Knihy mediácií, ktorú povinne vedie mediátor. Po úvodnom poučení strán o mediácii, zodpovedaní prípadných otázok a vyjasnení formálnej stránky mediácie, mediátor použitím rôznych metód vedie obe strany k objasneniu predmetu sporu, vyjadreniu postojov, názorov a emócií spojených s predmetom sporu. Dbá pritom na korektnú komunikáciu a na poskytnutie rovnakých podmienok pre obe strany. Po vypočutí zvyčajne definuje a zrozumiteľne formuluje predmet sporu (sporov) a po odsúhlasení zúčastnenými ich vedie k navrhovaniu riešení. Po vyčerpaní všetkých návrhov (mediátor môže návrhy bližšie špecifikovať, prípadne doplniť o vlastné avšak nesmie strany nútiť takéto vlastné návrhy prijať) sú tieto pod dohľadom mediátora prerokované oboma stranami sporu a nájdené obojstranne prijateľné a odsúhlasené riešenia sú mediátorom spísané do formy Dohody o mediácii. Dohoda o mediácii je právne záväzná a v prípade jej schválenia súdom (napr. v prebiehajúcom súdnom konaní), alebo ak je následne spísaná notárom vo forme Notárskej zápisnice sa stáva vykonateľnou (tj. aj exekučným titulom). V rámci pomediačnej činnosti môže mediátor po určitom čase overiť dodržiavanie Dohody o mediácii, prípadne navrhnúť ďalšie konanie. Mediátor nezodpovedá za obsah dohody, je zodpovedný za korektný a zákonný priebeh mediácie a vystupuje nestranne, nezaujato a s odbornou starostlivosťou.
V prípade, ak sa z akéhokoľvek dôvodu odmietate stretnúť s druhou stranou sporu, je možné využiť jednu z foriem mediácie (napr. tzv. "shuttle" mediácia, online mediácia), pri ktorej stretnutie sporiacich sa strán nie je nutné. Jednou z veľkých výhod mediácie je obnova vzájomnej komunikácie a normalizácia vzťahov, odporúčam vám preto nevyhýbať sa osobnému stretnutiu. To prebieha v prítomnosti skúseného mediátora. Navyše, v prípade, ak mediátor počas mediácie zistí skutočnosti (napr. zrejmá dominancia, alebo submisivita, rastúca agresivita jedného, alebo oboch účastníkov, iritácia, distrakcia atď.) ktoré znemožňujú jej korektný priebeh, sám účastníkom navrhne jednu z vyššie uvedených foriem mediácie.
Účasť na mediácii je dobrovoľná. V prípade ak bude výzva druhej strane neúspešná, mediátor vám pre účely súdneho konania vydá písomné Potvrdenie o odmietnutí mediácie. V prípade následného, alebo už prebiehajúceho súdneho konania je teda možné preukázať vašu dobrú vôľu a snahu o zmierlivé vyriešenie sporu.
Trvania mediácie je obmedzené zákonom a závisí od typu sporu, ktorý pomáha riešiť. V prípade spotrebiteľských sporov je trvanie obmedzené lehotou max. 90 dní. V prípade ostatných sporov je trvanie obmedzené lehotou max. 6 mesiacov. Lehotu je v tomto prípade možné predĺžiť po dohode strán sporu. Mediačné stretnutie trvá podľa časových možností účastníkov od jednej do niekoľkých hodín. Celková dĺžka trvania mediačných stretnutí v bežných sporoch zväčša nepresiahne 3-4 hodiny. Ak to časové možnosti účastníkov a ich pripravenosť k dohode umožňujú je možné ukončiť spor kvalitnou dohodou v priebehu 1-2 dní od podpísania Dohody o začatí mediácie.
Cena za mediáciu sporu pozostáva z odmeny mediátora a poplatkov spojených s mediáciou. Odmena mediátora je určená v Cenníku mediácie buď tarifnou sadzbou, hodinovou sadzbou, alebo % z hodnoty sporu, alebo kombináciou všetkých spôsobov výpočtu a závisí od typu sporu. Úhrada za mediáciu je zvyčajne rozdelená rovnomerne medzi obe strany sporu. Výška odmeny mediátora i spôsob rozdelenia jej úhrady stranami sporu sú vždy dohodnuté vopred a sú uvedené v Dohode o začatí mediácie. Mediátor má nárok na odmenu aj v prípade ak mediácia neskončí uzavretou Dohodou o mediácii. Náklady spojené s mediáciou sú náklady na poštovné a telekomunikačné služby, náklady spojené s vypracovaním a tlačou dokumentov, cestovné náklady a pod.. Cena mediácie nezahŕňa notárske poplatky, náklady na znalcov, atď.. Celková cena za mediáciu zväčša nepresiahne 1/2 až 2/3 nákladov za súdny spor.

(Uvedené neplatí v prípade, ak bol mediátor určený Centrom právnej pomoci podľa osobitného predpisu. Odmena je v tomto prípade určená zákonom. V prípade spotrebiteľského sporu hradí v zmysle ustanovení zákona č. 420/2004 O mediácii Z.z. v platnom znení spotrebiteľ odmenu mediátora vo výške max. 10% z hodnoty sporu, nie však viac ako 20 Eur. Zvyšok dohodnutej odmeny je povinný znášať dodávateľ.)
Áno, ale nie celý. V prípade, ak bude mediácia úspešná do začiatku pojednávania, vráti sa vám 90 % zo zaplateného poplatku.Ak dôjde k podpisu Dohody o mediácii a schváleniu súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa vám 50 % zo zaplateného poplatku. Ak mediáciou vyriešite časť sporu a riešenie bude schválené ako súdny zmier v zmierovacom konaní, vráti sa vám 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci.

Nedostali ste odpoveď na vašu otázku? Potrebujete viac informácií? Neváhajte sa ma opýtať.